黃人珍   副教授     2019年04月          
08:00-09:00            
09:00-10:00            
10:00-11:00            
11:00-12:00            
12:30-13:00            
13:00-14:00            
14:00-15:00            
15:00-16:00            
16:00-17:00 V V        
17:00-18:00 V V        
18:00-18:20 V V        
18:30-19:05            
19:05-19:50            
20:00-21:30